ภาพงาน “รวมพลคนเสริมทรัพย์” ครั้งที่ 1 ณ สโมสรนายทหารอากาศ  กรุงเทพมหานคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เมื่อ จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และอนุรักษสิ่งแวดล้อม
ในการนำขยะมูลฝอยชุมชมเผากำจัดแบบไร้มลพิษนำความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่าย  ได้จัดงาน “รวมพลคนเสริมทรัพย์” ครั้งที่ 1
ณ สโมสรนายทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร มีแขกผู้มีเกียรติ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง กว่า 200 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของผู้รักสิ่งแวดล้อม
ประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกกิตติศักดิ์   รัฐประเสริฐ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
ประธานการจัดงาน นาย ชยันต์พิสิฐ สมานสวน (ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ)
ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ สื่อสารมวลชน และภาคบันเทิงที่ได้มีน้ำใจ เข้าร่วมงาน อาทิ ท่าน ศ.ดร.อรรถกร จารุเธียร, พล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค
และท่าน พล.อ.ต.วันชัย จันทร์ชู (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)พลตรีสมัยศักดิ์  ชื่นสงวน (ประธานที่ปรึกษา ) พล.อ.ต.เลิศรบ โตสิงห์(ประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม)
รศ.สุชาติ นวกวงค์(ที่ปึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมหาลัยมหิดล) และ(ที่ปรึกษา)ท่านธีรพล แดงมณี,น.อ.สิริศักดิ์  แสงสุวรรณ, พ.ต.อ.เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ,
อ.ชำนาญ   สุวรรณพานิช, พ.ท.ศรายุทธ   บุญนำรัตน์,น.ต.พิชิต   รัตนเพชร, พ.ท.ภัทรพงษ์   หมายชื่น, อ.ศักดิ์ชาย   อินทะแพทย์
ดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย(กรรมการบริหาร),นายณรงค์  วงศ์แดง,นายสุริยันต์  สมานสวน(รองกรรมการผู้จัดการ),พ.ต.ท.ธนเดช  ธนูทอง
นายบรรยงค์ ยลสุภาพ(ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ),นายเศรษฐการ  แก้วกัณหา,นางสาวอมรรัตน์  พันธผล(ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี)
นางชุลีพร เลขไวฑูรย์(ที่ปรึกษาการเงิน),นายชูเกียรติ  หอมกระจาย(ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม),นายสมเกียรติ  ประทิศ(ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
นายเวชพิสิฐ  ฤทธิ์เรืองนามกุล(ที่ปรึกษาโครงการ),นายยุทธนา ศรีราเพ็ญ(ผู้จัดการการตลาด),นายยุทธนา  ศรีเจริญ(ฝ่ายวิศวกรรม)
(ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) นายสิทธิชัย  พึ่งเพ็ง ,นายธงชัย  ชาญณรงค์,นายกมล  ยิ้มละมัย,นายมนัส สิทธิศักดิ์  และนายวีระพงศ์  นาคกล่อม  พร้อมดัวย
คุณอานุภาพ แจ้งยุบล จากธนาคารออมสินและที่ขาดไม่ได้คือผู้อำนวยการทุกภาค นายธนยศ  รัตนภิรมย์ (ผู้อำนวยการกลาง), นายสมชัย  หนูนารถ(ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม)
นายภัควัฒน์  ชูแสง(ผู้อำนวยการภาคกลาง), นายสมชาย  ธนวรกิจ(ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), นายภูศิต  จันทร์หวาน(ผู้อำนวยการภาคใต้)
นายสัญญา  หลวงชัยสินธุ์ (ผู้อำนวยการภาคเหนือ) และพนักงานบริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ทุกคน
ที่สำคัญ นายอุดมศักดิ์  แก้วศิริ(กรรมการผู้จัดการ) จากบริษัท  ลาวี่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมงาน จากเทศบาลเมืองปทุมธานี นายพูนสวัสดิ์  หาญสวัสดิ์,นายสมจิต การะเกต (รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี)
นายมาชัย   ไพศาลธนสมบัติ (รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี)และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน นำโดย นายสายชล เชื้อดี (นายก อบต.บ่อเงิน),นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
นางสาวนิด  ตระกูลชินสารภี(รองนายก อบต.บ่อเงิน),นายสุชาติ  แสนสน(เลขานายกเทศมนตรี อบต.บ่อเงิน)และองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์ นำโดย
นายชัชฎิล  อมรศตพรกุล(หัวหน้าสำนักปลัด)ว่าที่ ร.ท.มงคล  เกตประทุม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน),นายอำพร  หาญณรงค์(เลขานายกเทศมนตรีไพศาลี)
เทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ นำโดย ว่าที่ รท.หาญณรงค์   เกิดคล้าย (ปลัดเทศบาลตำบลนางั่ว) และคณะเทศบาลตำบลจอหอ นำโดย นายเสรี  ไชยกิติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอหอ พร้อมดัวยคณะเทศบาลตำบลหนองกี่ นำโดย นายคิ่มยงค์  รัตนบรรณกิจ,นายดำรง  จันดาเรือง รองนายกเทศบาลตำบลหนองกี่
และแขกรับเชิญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายท่าน ดารานักร้อง นำโดย หญิง อภิสรา,ตุ๊กตา  ศศิกานต์,เพ็ชร  อิชย์ภูมิ,น้องรุ้ง พิมพ์ชนก
นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง *เกี่ยวก้อย*และนักร้องลูกทุ่งอย่าง เบียร์ ภคพัต, นก  พรชิตา,หนุ่ม  กิติพันธ์ , ตลกดู๋  ดอกระโดน และคณะ พร้อมด้วย
(สื่อสารมวลชน) หนังสือพิมพ์สยามกีฬา,หนังสือพิมพ์สยามดารา,หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน


                                                        Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard