แผนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพิจารณาการจัดซื้อโครงการโรง
งานกำจัดขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย(โรงไฟฟ้าขยะ) แบบเป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทเสริมทรัพย์ไพศาลกรุ๊ป1999 จำกัดร่วมกับ บริษัทลาวี่เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย)
จำกัดจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นผู้วิจัยคิดค้นและผลิตอุปกรณ์เตาเผาขยะต่างๆและเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ด้านพลังงานไฟฟ้า และเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทางฝั่งประเทศยุโรป อเมริกา
และเอเชียเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยฯและขยะต่างๆซึ่งเป็นปัญหาของหลายประเทศในขณะนี้บริษัทเสริมทรัพย์
ไพศาลกรุ๊ป1999 จำกัดได้เริ่มทำการศึกษาปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
และได้ประสานงานหาข้อมูลปัญหาขยะฯต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตลอดในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาลกรุ๊ป1999 จำกัด ได้จัดการประชุมร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
ในหลายจังหวัดเพื่อนำเสนอโครงการฯระบบการทำงานของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายโดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและขั้นตอนการดำเนินงานทั้งระบบแหล่งทุนและสถาบัน
การเงินที่จะลงทุนในโครงการฯ ,ต้นทุน,ผลการลงทุน,ระยะการคุ้มทุนและกำไร

          ในสภาพปัจจุบันขยะมูลฝอยฯหรือขยะโรงงานที่มีพิษกำลังเป็นปัญหาที่นับแต่จะทวีปัญหามากขึ้นทุกวัน
เพราะปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น  โดยสืบเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งโดยทั่วไปขณะนี้ ประเทศไทยใช้วิธีกำจัดขยะต่างๆ แบบฝังกลบขยะและทิ้งตามที่ต่างๆ หรือเผาทิ้ง
โดยไม่ถูกวิธีซึ่งทำให้มีปัญหากับชุมชน มวลชนที่อยู่ใกล้หรือไกลไม่ยินยอมให้ทิ้งขยะฯเพราะมีปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวันและแมลงต่างๆและน้ำเสียจากกองขยะและในอนาคตจะทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ
(บ่อน้ำ,อ่างเก็บน้ำ,สระน้ำ,แม่น้ำลำคลองต่างๆ)เสียหาย ซึ่งขณะนี้ในหลายๆจังหวัดน้ำบาดาลและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติเริ่มมีกลิ่นใช้ไม่ได้รวมถึงเป็นปัญหาโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อนอันสืบเนื่องจากการหมักหมมของขยะ
ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆและเป็นปัญหาอื่นๆอีกมาก

           ดังนั้นแนวความคิดเรื่องโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษได้พลังงานไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าได้จาก
แรงดันไอน้ำการเผาขยะมูลฝอยฯและเป็นโรงงานแบบปิดมีกำลังในการเผาขยะมูลฝอยฯได้ 200-400 ตัน/วัน
ผลิตไฟฟ้าได้2 – 5 MW./ชม.ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีควัน ไม่มีขี้เถ้า ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้
แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้หรือไกล เพื่อขจัดสิ่งที่ชาวบ้านรังเกียจมาผลิตเป็นกระแส
ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเอารายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มาบริหารจัดการ
รายจ่ายของโครงการโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยฯทั้งระบบทำให้ องค์กรปกครองส่วนจังหวัด หรือเทศบาล
สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องจัดหางบประมาณมาจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เพราะรายได้
จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการเผาขยะฯ สามารถเลี้ยงตัวโครงการฯได้ และมีเงินเหลือจากรายจ่าย
ในแต่ละเดือนสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมาก


- เพื่อส่งเสริมให้ประชากรไทยใส่ใจต่อปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของขยะมูล
ฝอยฯและขยะต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นมากทุกวัน
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะมูลฝอยฯหรือขยะต่างๆที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยโดยการนำของเสียมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้ของการกำจัดขยะมูลฝอยฯทุกๆจังหวัด

 
                   Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail