เทศบาลตำบลบางเสาธง

วันที่ 22 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง
คณะ ผุ้บริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด
นำโดย นายณพชัย สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ วงศ์แดง รองกรรมการผู้จัดการ
นายธนเดช ธนูทอง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และทีมงาน
ได้เข้านำเสนอโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน(โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิตกระแส ไฟฟ้าจำหน่าย )
หรือที่เรียกว่า SWIP สัญจร โดยนำ เสนอวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาแบบไร้มลพิษ
ระบบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ การป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน|
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการโดยมี นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธง
นายอำนาจ แซ่ลี้ ,นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมรับฟังโครงการฯ ต่างเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น


Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard